Všeobecné obchodné podmienky služby Doklado

VOP Doklado si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Doklado, s. r. o., IČO:53781856, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , odd.: Sro, vložka č. 77283/L za účelom úpravy práv a povinností so osobami používajúcimi aplikáciu DOKLADO.

1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov
1.1 Nižšie uvedené pojmy začínajúce veľkým písmenom, ktoré sú používané v týchto všeobecných obchodných podmienkach, budú mať nasledujúci význam:

Aplikácia
Je aplikácia Doklado slúžiaca na poskytovanie Služby, ktorá je dostupná vo verzii pre mobilné zariadenia a webové prehliadače.
Cenník
Je dokument obsahujúci záväznú cenu za Služby ponúkané Poskytovateľom.
Databáza Užívateľa
Je online úložný priestor alokovaný Poskytovateľom pre uloženie eDokladov Užívateľa v Užívateľskom účte, ktorý je prístupný Užívateľovi.
Doklad
Je Slovenský pokladničný doklad alebo iný doklad vyhotovený v systéme e-kasa obsahujúci UID. Za doklad sa bude považovať aj faktúra alebo iný doklad, pokiaľ je vo formáte, ktorý dokáže Služba spracovať na eDoklad.
eDoklad
Je elektronická kópia Dokladu uložená v strojovo čitateľnom formáte v Databáze Užívateľa.
GDPR
Znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Internet
Je medzinárodná verejná informačná dátová elektronická komunikačná sieť.
Mobilné zariadenie
Je mobilný telefón, tablet alebo iné zariadenie, ktoré spĺňa hardvérové a softvérové požiadavky pre inštaláciu a používanie Aplikácie.
Objednávka
Je požiadavka Užívateľa na dodanie Služieb, ktorú môže zadať v rámci Aplikácie, bez ohľadu na to či tak urobí pri zriadení Užívateľského účtu alebo kedykoľvek neskôr.
Odmena
Je odmena za poskytovanie Služieb podľa Zmluvy a VOP, ktorú je Užívateľ povinný platiť podľa týchto VOP.
Osobné údaje
Znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná. Pre vylúčenie pochybností, údaje týkajúce sa právnickej osoby, nie sú osobnými údajmi, pokiaľ nespĺňajú kritéria prvej vety.
Poskytovateľ
Je spoločnosť Doklado, s. r. o., IČO:53781856, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 790/13, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , odd.: Sro, vložka č. 77283/L.
Služby
Sú služby popísané v Aplikácii, Cenníku a webstránke https://doklado.sk/, ktoré dodáva Poskytovateľ. Tieto služby zahŕňajú najmä možnosť elektronického spracovania Dokladu do strojovo čitateľného formátu.
Technická odstávka
Je vopred oznámená odstávka celej Aplikácie alebo Služby, prípadne ich časti, za účelom upgradu, updatu alebo iného zásahu zo strany Poskytovateľa. Odstávka má zvyčajne vplyv na dostupnosť a fungovanie Služby.
Technická podpora
Je technická podpora Poskytovateľa, ktorá je dostupná na tel. č. a e-maily zverejnenom na Internetovej stránke Poskytovateľa.
Tretí subjekt, tretia osoba
Je akékoľvek iná osoba a subjekty alebo viaceré osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Užívateľa, ak nie je v Zmluve a týchto VOP ustanovené inak.
Účtovný softvér
Je účtovný softvér dodávaný tretími osobami, ktorý je kompatibilný so Službou. Kompatibilita znamená, že Užívateľ môže údaje z eDokladu vytvoreného Službou importovať do účtovného softvéru. Zoznam kompatibilných účtovných softvérov uvádza Poskytovateľ v Aplikácii.
UID
Je unikátny identifikátor dokladu v zmysle ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov na Doklade.
Upomienka
Výzva na splnenie povinnosti podľa týchto VOP alebo Zmluva adresovaná Užívateľovi.
Užívateľ
Je fyzická osoba alebo právnická osoba používajúca Aplikáciu bez ohľadu na to, či s Poskytovateľom uzatvorila Zmluvu. Užívateľom môže byť iba podnikateľ.
Užívateľský účet
Je účet Užívateľa, ktorý je vytvorený v Aplikácií a je Užívateľovi prístupný v Aplikácií. Tento účet umožňuje správu Objednávok, údajov Užívateľa a slúži aj na archiváciu a ďalšiu správu eDokladov.
Predplatné
Je doba trvania na ktorú si Užívateľ objednáva Službu, pričom uplynutím tejto doby sa Zmluva a poskytovanie Služby končí.
VOP
Znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky Služby.
Výpadok
Znamená neplánované odstavenie celej Aplikácie alebo Služby, prípadne ich časti, vplyvom vyššej moci alebo neautorizovaným zásahom tretej strany. Odstávka má zvyčajne vplyv na dostupnosť a fungovanie Služby.
Zákon
Znamená všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a medzinárodné právne predpisy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Zmluva
Je zmluvou o poskytovaní Služieb, ktorú uzatvára s Užívateľ s Poskytovateľom na základe Objednávky. Zmluva sa spravuje týmito VOP.

1.2. Všetky pojmy uvedené v bode 1.1. týchto VOP sa v ich znení budú používať v príslušných gramatických tvaroch.

1.3. Tieto VOP sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Aplikáciu alebo Službu v postavení Užívateľa, pričom súhlas s týmito VOP Užívateľ vyjadrí zakliknutím súhlasu v rámci Aplikácie alebo vytvorením Objednávky, prípadne iným spôsobom, ktorý je možné považovať za vyjadrenie súhlasu s týmito VOP.

1.4. Odsúhlasením týchto VOP, o sebe Užívateľ vyhlasuje, že:
1.4.1. oboznámil sa so znením týchto VOP a všetkých dokumentov upravujúcich vzájomné práva a povinnosti medzi Užívateľom a Poskytovateľom, na ktoré VOP odkazujú;
1.4.2.
je podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny jeho občianstva alebo rezidencie, oprávnený uzavrieť s Poskytovateľom platnú Zmluvu;
1.4.3. ak za Užívateľa koná zástupca, tak tento zástupca je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
1.4.4. ak Zmluvu uzatvára právnická osoba, tak konajúca osoba je oprávnená za takéhoto Užívateľa uzavrieť platnú Zmluvu;
1.4.5. je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP a Zmluve;
1.4.6. je podnikateľom a túto zmluvu uzatvára v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5. Súčasťou týchto VOP sú aj Podmienky ochrany osobných údajov, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto VOP.

1.6. VOP a Podmienky ochrany osobných údajov majú povahu obchodných podmienok platiacich medzi Užívateľom a Poskytovateľom, pričom ak existuje medzi Užívateľom a Poskytovateľom osobitná dohoda upravujúca práva a povinnosti odchylne, tak má prednosť táto osobitná dohoda. Osobitné dohody budú vždy písomné a musia byť podpísané Užívateľom a Poskytovateľom.

2. Objednávka Služby a uzatvorenie Zmluvy

2.1. Aplikáciu si je možné stiahnuť a prezerať aj bez vytvorenia Objednávky, avšak pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, tak Služby môže Užívateľ využiť iba na základe vytvorenia Objednávky a uzatvorenia Zmluvy.

2.2. Služby sú Užívateľovi poskytované na základe Zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom na diaľku cez sieť Internet. K uzatvoreniu zmluvy musí Užívateľ zaslať Poskytovateľovi Objednávku, ktorú Poskytovateľ spracuje a potvrdí. Zmluva je uzatvorená momentom sprístupnenia Služby Užívateľovi prostredníctvom jeho Aplikácie. Tieto VOP a ostatné dokumenty, na ktoré VOP odkazujú, sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2.3. Pre vytvorenie Objednávky a uzatvorenie Zmluvy je nevyhnutné aby mal Užívateľ vytvorený Užívateľský účet a bol podnikateľom.

2.4. Objednaná Služba bude Užívateľovi dostupná v Aplikácii, pričom ak si proces vytvorenia Objednávky bude vyžadovať zadanie údajov o platobnej karte Užívateľa, tak môže byť moment sprístupnenia Aplikácie oddialený do doby overenia platobnej karty alebo stiahnutia prvej platby.

2.5. Rozsah Služieb poskytovaných na základe Zmluvy môže byť menený dodatočnými Objednávkami Užívateľa, pričom v takom prípade sa bude akceptovaním Objednávky zo strany Poskytovateľa považovať obsah Zmluvy za zmenený.

3. Poskytovanie Služby

3.1. Na základe Zmluvy sa:
3.1.1. Poskytovateľ zaväzuje za podmienok podľa týchto VOP Užívateľovi poskytovať Služby špecifikované v Objednávke Užívateľa a
3.1.2. Užívateľ sa za poskytnuté Služby zaväzuje zaplatiť Odmenu v zmysle Cenníka, a tiež plniť všetky ostatné povinnosti vyplývajúce mu z VOP.

4. Rozsah poskytovania Služby

4.1. Služba umožní Užívateľovi prostredníctvom Aplikácie snímanie Pokladničných Dokladov (Bločkov), z ktorých bude vyhotovený strojovo čitateľný elektronický súbor (eDoklad). Tento eDoklad môže Užívateľ importovať do Účtovných softvérov kompatibilných so Službou, ktorých zoznam je uvedený v Aplikácii. Služba zároveň umožňuje stiahnutie eDokladu do zariadenia Užívateľa, pričom eDoklad je po dobu trvania Predplatného k dispozícii Užívateľovi aj v Databáze užívateľa.

4.2. Detailný opis Služieb a ich parametre sú popísané v Aplikácii a Cenníku. Objednávkou si môže Užívateľ zvoliť o aké Služby má záujem, v akom rozsahu si ich želá dodať a po akú dobu ich chce odoberať.

4.3. Užívateľovi budú dodané iba Služby zvolené Užívateľom v odoslanej Objednávke, ktorá je podkladom na uzatvorenie Zmluvy.

4.4. Rozsah Služieb ktoré si môže Užívateľ Objednávkou objednať je určený:
4.4.1. Množstvom Dokladov, ktoré môže Užívateľ nasnímať cez Aplikáciu – Cenníkom môže Poskytovateľ určiť najmä aké množstvo Dokladov môže Užívateľ nasnímať počas trvania Predplatného v rámci dohodnutej sadzby za Predplatné, a aká je cena za Doklady naskenované nad maximálny dohodnutý mesačný limit Dokladov.
4.4.2. Trvaním Predplatného – Cenníkom môže Poskytovateľ určiť po akú dobu bude Užívateľovi dostupná Služba, pričom po skončení Predplatného môže byť dodávanie služby predĺžené opätovným uhradením dohodnutej sadzby za Predplatné.
4.4.3. Ďalšími funkciami aplikácie – Poskytovateľ môže do Aplikácie zahrnúť funkcie, ktoré budú dostupné iba po ich objednaní a zaplatení ceny za ich poskytovanie. Tieto funkcie sa budú považovať za Službu.

5. Doba poskytovania Služby (Predplatné)

5.1. Služba bude Užívateľovi prístupná po dobu Predplatného, ktoré si zvolil pri zadaní Objednávky.

5.2. V rámci zvoleného Predplatného bude mať Užívateľ spravidla možnosť nasnímať vopred určené množstvo Dokladov, pričom po doliahnutí daného množstva bude ďalšie snímanie Dokladov spoplatnené osobitným poplatkom podľa Cenníka.

5.3. Predplatné začína plynúť momentom uzatvorenia Zmluvy, pričom tento moment je zároveň momentom sprístupnenia Služby.

5.4. Predplatné uplynie uplynutím posledného dňa doby, na ktorú si Užívateľ Službu predplatil. Doba predplatného môže byť predlžená, ak najneskôr v posledný deň trvania Predplatného Užívateľ vykoná úhradu za ďalšie obdobie (za týmto účelom môže Poskytovateľ umožniť uloženie karty na vykonávanie opakovaných platieb).

5.5. Pokiaľ Poskytovateľ v Cenníku neurčí inak, tak Odmena za Predplatné určená v Cenníku je splatná vopred, najneskôr v prvý deň plynutia Predplatného.

5.6. Pokiaľ je Odmena za Predplatné určená opakovanými platbami za vopred určené intervaly (fakturačné obdobie), tak platba za každé fakturačné obdobie je splatná vždy najneskôr deň pred začatím fakturačného obdobia, za ktoré sa platí Odmena. Toto neplatí pre prvú platbu Odmeny, ktorá je splatná v prvý deň plynutia Predplatného. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť splatnosť Odmeny v Cenníku.

5.7. V prípade akéhokoľvek omeškania s úhradou Odmeny môže Poskytovateľ okamžite obmedziť prístup Užívateľa do Služby alebo poskytovanie Služby úplne ukončiť, a to bez ohľadu na dohodnutú dĺžku trvania Predplatného.

6. Snímanie Dokladov Aplikáciou

6.1. Na vytvorenie snímky Dokladu a vytvorenie eDokladu musí mať Užívateľ potrebné technické vybavenie, najmä funkčné Mobilné zariadenie s kamerou a pripojením na Internet. Na vytvorenie snímky Dokladu je Užívateľ povinný postupovať v súlade s návodom na snímanie Dokladov v Aplikácii, pričom musí použiť Doklad spôsobilí na jeho snímanie.

6.2. Doklad sa považuje za nasnímaný ak z neho Poskytovateľ vytvoril eDoklad, a to bez ohľadu na to či Užívateľ tento eDoklad neskôr zmaže z Databázy Užívateľa.

6.3. Pomocou Aplikácie je možné snímať iba Doklady vydané v súlade s predpismi Slovenskej republiky bez technických závad, resp. zahraničné pokladničné doklady nie je možné aplikáciou snímať vôbec.

6.4. Poskytovateľ môže stanoviť, že v rámci Služby je snímanie Dokladov spoplatnené Odmenou stanovenou v Cenníku. Táto Odmena pritom bude spravidla určená za Doklady naskenované nad rámec predplateného množstva snímok Dokladov v Predplatnom Užívateľa. Poskytovateľ ale môže Cenníkom určiť, že určitou Odmenou bude spoplatnené aj snímanie akýchkoľvek Dokladov bez ohľadu na Predplatné.

6.5. Pokiaľ Poskytovateľ v Cenníku neurčí inak, tak Odmena za snímanie Dokladov prostredníctvom Aplikácie bude stanovená Cenníkom, pričom bude splatná do 15 dní po skončení Poskytovateľom určeného obdobia (fakturačné obdobie).

6.6. V prípade akéhokoľvek omeškania s úhradou Odmeny môže Poskytovateľ okamžite obmedziť možnosť Užívateľa vytvárať ďalšie snímky Dokladov prípadne túto možnosť úplne zrušiť, a to bez ohľadu na predplatené množstvo snímok.

6.7. Poskytovateľ v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah, správnosť alebo pravosť snímaného Dokladu.

7. eDoklady a ich použitie v Účtovných softvéroch

7.1. Nasnímaním dokladov budú vytvorené eDoklady, ktoré sa uložia do Databázy Užívateľa a Užívateľ si ich bude môcť stiahnuť do svojho zariadenia.

7.2. Vytvorené eDoklady budú kompatibilné s Účtovným softvérom zverejneným v zozname kompatibilných Účtovných softvérov čase vytvorenia eDokladu v Aplikácii. Poskytovateľ neručí za to, že eDoklady budú kompatibilné s Účtovnými softvérmi po dobu viac ako jedného roka od vytvorenia eDokladu.

7.3. Za importovanie eDokladu do Účtovného softvéru zodpovedá sám Užívateľ. Poskytovateľ Užívateľovi iba umožňuje stiahnutie eDokladu, ktorý bude spôsobili na toto importovanie.

7.4. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak v Cenníku alebo obchodnej ponuke Poskytovateľa, tak súčasťou služby nie je Účtovný softvér.

7.5. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť Účtovných softvérov a v prípade nemožnosti použitia eDokladu v Účtovnom softvéri z dôvodu poruchy tohto Účtovného softvéru alebo ukončenia jeho prevádzky.

7.6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah vytvoreného eDokladu a zabezpečuje iba súlad vytvoreného eDokladu s nasnímaným Dokladom.

8. Databáza Užívateľa

8.1. Všetky vytvorené eDoklady budú Užívateľovi po dobu trvania Predplatného prístupné aj v Databáze Užívateľa, ktorú si môže prezerať v Aplikácii.

8.2. Po skončení Predplatného bude prístup Užívateľa do Databázy Užívateľa ukončený.

8.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie časti Databázy Užívateľa v prípade, že by dochádzalo k zahlcovaniu jeho systémov z dôvodu veľkého množstva spracovaných dát. V takomto prípade bude Užívateľ vopred informovaný o úmysle odstrániť časť Databázy Užívateľa a bude mu poskytnutá lehota aspoň 30 dní na vytvorenie zálohy Databázy Užívateľa.

8.4. V prípade akéhokoľvek omeškania s úhradou Odmeny môže Poskytovateľ okamžite obmedziť prístup Užívateľa k Databáze Užívateľa alebo prístup úplne zamedziť, a to bez ohľadu na trvanie Predplateného.

8.5. Užívateľ týmto dáva Poskytovateľovu súhlas aby vytvorené eDoklady mohol bezplatne zapracovať do svojej vlastnej databázy a spracoval údaje z týchto eDokladov na akýkoľvek účel.

8.6. eDoklady budú uložené v Databáze Užívateľa aj po skončení používania Služby Užívateľom a pri opätovnom predplatení Služby budú znova sprístupnená Užívateľovi.

9. Odmena

9.1. Odmena za poskytovanie Služieb je stanovená Poskytovateľom v Cenníku.

9.2. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že ceny sú v Cenníku uvedené bez DPH.

9.3. Odmena je splatná v lehotách podľa týchto VOP, Cenníka alebo najneskôr v lehote určenej podľa faktúry Poskytovateľa.

9.4. Platbu za Služby je možné vykonať spôsobom, ktorý za týmto účelom Užívateľovi sprístupní Poskytovateľ v Aplikácii. V prípade platby kartou alebo platby prostredníctvom akejkoľvek platobnej brány alebo služby tretej strany sa na vykonanie platby môžu vzťahovať aj podmienky poskytovateľa platobnej služby.

9.5. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Služby do doby kým za ne Užívateľ nezaplatí.

9.6. Odmenu za poskytovanie Služieb spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Užívateľ povinný platiť Poskytovateľovi v súlade s podmienkami Zmluvy, a to na každé obdobie poskytovania Služby podľa podmienok určených Zmluvou a VOP, na ktoré sa Odmena za poskytovanie Služby platí.

9.7. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z Odmeny, ak o tom rozhodne po uzatvorení Zmluvy alebo ak to vyplýva z ponuky Poskytovateľa zverejnenej na Internetovej stránke Poskytovateľa. Poskytnutie zľavy potvrdí Objednávateľ osobitným písomným potvrdením o jej poskytnutí.

9.8. Ak bola zľava z Odmeny za poskytovanie Služieb podmienená dĺžkou trvania Predplatného (tzv. viazanosť), tak nárok na zľavu vzniká Užívateľovi výlučne v prípade, že Zmluva bude platne trvať minimálne po Poskytovateľom po celú dobu Predplatného a nedôjde k omeškaniu s úhradami Odmeny. Pri takejto zľave bude počas trvania Zmluvy Užívateľovi účtovaná Odmena v zníženej sadzbe, avšak v prípade porušenia viazanosti, bude Užívateľ povinný doplatiť rozdiel medzi riadnou sumou Odmeny (vrátane DPH) a sumou už uhradenej Odmeny po odpočítaní zľavy (vrátane DPH).

9.9. V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Užívateľovi úroky z o meškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Poskytovateľa nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.

9.10. Užívateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi a ani pohľadávky voči Poskytovateľovi postupovať bez jeho výslovného súhlasu.

9.11. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať jednostranné zápočty svojich pohľadávok voči Užívateľovi a pohľadávky voči Užívateľovi postupovať aj bez súhlasu Užívateľa.

9.12. Odmena za ktorékoľvek obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Užívateľa vyplývajúci zo Zmluvy sa považuje za uhradený až okamihom pripísania celej Odmeny na bankový účet Poskytovateľa.

9.13. Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť Cenník a výšku Odmeny uvedenú v Cenníku. Nový cenník sa považuje za účinný od dátumu v ňom uvedenom, pričom dátum účinnosti musí byť najskôr na desiaty deň od zverejnenia cenníka v Aplikácii. V prípade zmeny Cenníka, ktorá by sa mala dotknúť aj Užívateľov s trvajúcim Predplatným, má Užívateľ právo do 5 dní od zverejnenia Cenníka vypovedať Zmluvu, a to s účinnosťou ku dňu nového Cenníka.

9.14. Priebežná odmena Poskytovateľa:
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP týkajúcich sa splatnosti odmeny a bez ohľadu na znenie cenníka, osobitnej dohody s Užívateľom alebo skorších faktúr Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo požadovať od Užívateľa uhradenie odmeny za Poskytovanie Služieb momentom kedy Užívateľovi poskytol Služby v hodnote aspoň 500,- EUR (v súlade s platnými cenami v cenníku), za ktoré Užívateľ nezaplatil.Poskytovateľ v takomto prípade môže vystaviť Užívateľovi faktúru na zaplatenie odmeny za poskytnuté Služby aj pred termínom splatnosti odmeny vyplývajúcom z Cenníka, týchto VOP, osobitnej dohody s Užívateľom alebo predchádzajúcich faktúr vystavených Užívateľovi.Faktúra bude vystavená na sumu, ktorá bude zodpovedať neuhradenej časti odmeny za poskytnutie Služieb, pričom táto suma môže v závislosti od rozsahu poskytnutých Služieb prevyšovať sumu 500,- EUR.Pokiaľ Užívateľ vykonáva úhrady prostredníctvom uloženej platobnej karty, môže Poskytovateľ túto odmenu, v súlade s podmienkami poskytovateľa platobných služieb, stiahnuť (požiadať o jej stiahnutie) priamo z tejto platobnej karty Užívateľa.Toto ustanovenie VOP sa použije vo vzťahu k Užívateľovi aj opakovane (aj viackrát mesačne), a to vždy keď bude Poskytovateľ evidovať, že Užívateľovi boli poskytnuté služby v hodnote aspoň 500,- EUR, za ktoré Užívateľ ešte nezaplatil.

10. Užívateľský Účet

10.1. Užívateľ si môže Užívateľský Účet vytvoriť registráciou v Aplikáciu, alebo aj prostredníctvom overovacej služby tretích strán (Google+, Facebook Connect).

10.2. Ak si Užívateľ vytvorí vlastný Užívateľský Účet, tento bude zabezpečený ním určeným heslom. Toto heslo by malo byť dostatočné silné aby ho nebolo možné prelomiť. Za silné heslo možno považovať také, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k osobe Užívateľa. Užívateľ sám zodpovedá za bezpečnosť svojho hesla.

10.3. Vytvorením Užívateľského účtu Užívateľ s tým a bude zodpovedný:
10.3.1. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Aplikácie a Služieb;
10.3.2. že bude zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
10.3.3. že sám vykoná všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu svojho hesla a Užívateľského účtu.

10.4. Pokiaľ v rámci používania Aplikácie a Služby umožní Užívateľ tretím osobám používať Aplikácie a Služby prostredníctvom jeho Užívateľského účtu, zodpovedá za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Aplikácie a Služby riadiť týmito VOP. Porušenie týchto VOP týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Užívateľom.

10.5. V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Aplikácie alebo Služby v súlade s týmito VOP môže byť Užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Užívateľovi môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie je Poskytovateľ povinný odstrániť zo kópie súborov a iného obsahu Užívateľského účtu, a rovnako nie je po zrušení účtu povinný sprístupniť Užívateľovi ním pridaný obsah.

11. Podmienky na poskytovanie Služieb

11.1. V prípade, že z VOP nevyplýva niečo iné, Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy s Užívateľom, ak:
11.1.1. Užívateľ nie je podnikateľom,
11.1.2. Má pochybnosti o totožnosti Užívateľa alebo o oprávnení osoby vystupujúcej v jeho mene uzavrieť s Poskytovateľom Zmluvu,
11.1.3. Je Užívateľom priamym konkurentom Poskytovateľa na trhu alebo by uzatvorenie Zmluvy mohlo ohroziť dobrú povesť Poskytovateľa, prípadne iné záujmy Poskytovateľa,
11.1.4. S Užívateľom bola v minulosti ukončená Zmluva alebo mu bol obmedzený prístup k Službe z dôvodu porušenia týchto VOP alebo zákona,
11.1.5. By bolo uzatvorenie Zmluvy v rozpore so zákonom,
11.1.6. Je Užívateľ spoločnosťou v kríze alebo je v likvidácii, reštrukturalizácii alebo v konkurze.11.2. Poskytovateľ je povinný poskytovať Službu v súlade s VOP iba ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:
11.2.1. medzi Užívateľom a Poskytovateľom je platne uzavretá Zmluva,
11.2.2. Užívateľ riadne a včas platí Poskytovateľovi všetky finančné záväzky,
11.2.3. neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi objektívne znemožňovali začať poskytovanie Služby.

12. Obmedzenie poskytovania Služieb

12.1. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za porušenie VOP alebo Zmluvy, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:
12.1.1. mimoriadne okolnosti majúce základ v zásahoch vyššej moci (krízové situácie DDoS útoky, hackerské útoky a pod.);
12.1.2. rozhodnutie orgánu verejnej moci;
12.1.3. závažné organizačné, technické alebo prevádzkové dôvody;
12.1.4. za účelom výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu technických a technologických prvkov alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v systéme;
12.1.5. podstatného porušenia VOP zo strany Užívateľa;
12.1.6. omeškania Užívateľa s plnením záväzkov (napr. platbou odmeny), a to až do úplného splnenia tohto záväzku;
12.1.7. Služby sú využívané v rozpore s VOP alebo zákonom;
12.1.8. Užívateľ akýmkoľvek spôsobom zneužíva Aplikáciu alebo ju používa v rozpore s týmito VOP.
Poskytovateľ nie je povinný takéto prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby vopred oznámiť, oznámenie bude vykonané hneď ako to bude možné.

12.2. Poskytovanie Služieb bude ukončené aj v prípade skončenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

12.3. Obmedzenie poskytovania Služby podľa tohto článku VOP nezakladá Užívateľovi právo na náhradu škody, ušlého zisku alebo na akýkoľvek iný nárok a Užívateľ je aj naďalej povinný počas doby obmedzenia plniť svoje záväzky podľa VOP a Zmluvy.

12.4. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi plánovanú odstávku Služieb bez zbytočného odkladu, najmenej však 7 dní vopred. Výpadok Služieb spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Užívateľovi bezodkladne, hneď ako sa o výpadku a príčinách výpadku dozvie. Poskytovateľ v uvedených prípadoch neoveruje doručenie oznámenia. Poskytovateľ sa zaväzuje všetky technické zásahy na systéme realizovať podľa technických a technologických možností tak, aby nenarušil chod Služby.

13. Trvanie Zmluvy a ukončenie Zmluvy

13.1. Zmluva o poskytovaní Služieb za uzatvára na dobu trvania Predplatného v zmysle Objednávky Užívateľa.

13.2. Zmluva sa môže skončiť:
13.2.1. Uplynutím Predplatného (vrátane nadväzujúcich predĺžení Predplatného);
13.2.2. Dohodou Užívateľa a Poskytovateľa ku dňu určenému dohodou;
13.2.3. Výpoveďou zo strany Poskytovateľa;
13.2.4. Odstúpením od Zmluvy.

13.3. Poskytovateľ môže Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku dňu doručenia výpovede Užívateľovi z nasledujúcich dôvodov:
13.3.1. Plánované úplné alebo čiastočné ukončenie poskytovania Služby Poskytovateľom na trhu;
13.3.2. Nemožnosť poskytovania Služby z akéhokoľvek dôvodu;
13.3.3. Ďalšie poskytovanie Služby by Poskytovateľovi mohlo spôsobiť škodu alebo by bolo možné len za náročných podmienok.
V prípade takéhoto ukončenia Zmluvy bude nespotrebovaná časť Odmeny vrátená Užívateľovi do 30 dní od ukončenia Zmluvy.

13.4. Poskytovateľ môže od Zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia z nasledujúcich dôvodov:
13.4.1. Pre podstatné porušenie týchto VOP Užívateľom;
13.4.2. Pre ktorýkoľvek dôvod na strane Užívateľa oprávňujúci Poskytovateľa na obmedzenie poskytovania Služieb v zmysle týchto VOP;
13.4.3. Pre ktorýkoľvek dôvod na strane Užívateľa oprávňujúci Poskytovateľa na odmietnutie uzatvorenie Zmluvy.

14. Dostupnosť Služieb

14.1. Poskytovateľ garantuje prevádzku Služby s náležitou dostupnosťou.

14.2. Garancia podľa tohto článku VOP sa vzťahuje výhradne na výpadky či poruchy, ktoré boli preukázateľne spôsobené zo strany Poskytovateľa, pričom pri posudzovaní príčiny výpadku je rozhodujúcim monitoring Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy spôsobené mimo jeho technológie.

14.3. Garancia dostupnosti sa nevzťahuje na prerušenie Služieb z dôvodu nepredvídaných udalostí (napr. povodeň, požiar, zemetrasenie, teroristický útok, vojna…), vplyvom skutočností zapríčinených tretími dodávateľmi (napr. dlhodobý výpadok dodávok energií, výpadkom telekomunikačných služieb poskytovaných treťou stranou) a neoprávneným zásahom treťou osobou do prevádzky serverov.

14.4. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s obnovou funkčnosti Služieb počas bežnej pracovnej doby (pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod), najneskôr do 24 hodín po tom, ako bude Technická podpora Užívateľom k tomu vyzvaná mailom. Je potrebné, aby Užívateľ zaslal aj opis závady na adresu Technickej podpory info@doklado.sk.

14.5. V prípade, ak bude Poskytovateľ vyzvaný k obnoveniu funkčnosti Služby mimo bežnú pracovnú dobu Poskytovateľa, je povinný začať s obnovou Služieb najneskôr do 4 hodín po tom začatí najbližšej bežnej pracovnej doby. Je potrebné, aby Užívateľ bez zbytočného odkladu zaslal aj opis závady na adresu Technickej podpory.

14.6. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené neodborným zásahom Užívateľa alebo správcom systému Užívateľa.

14.7. Užívateľ má právo na poskytnutie zľavy z Odmeny za nedostupnosť Služby v čase, ako je dohodnuté v bode 14.1 tohto článku VOP, v prípade, že je spôsobená Poskytovateľom. V prípade Výpadku trvajúcom viac ako 1 hodinu v úhrne má Užívateľ právo uplatniť si pomernú zľavu v súlade s bodom 16.7 VOP.

15. Zodpovednosť Poskytovateľa za Služby

15.1. Okrem výluk zo zodpovednosti uvedených v iných článkoch týchto VOP platia aj výluky zo zodpovednosti uvedené v tomto článku VOP.

15.2. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania Služieb Užívateľovi v prípade, že si Užívateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb, či vyššej moci (povodeň, požiar, vietor, vojna, zemetrasenie a pod.) alebo v prípade poruchy na zariadení tretích osôb, najmä rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia atď.), pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou Poskytovateľa alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke Služby.

15.3. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy/závady, ktoré neboli spôsobené Užívateľom alebo osobou, ktorá bola oprávnená konať v mene Užívateľa.

15.4. V prípade, že Poskytovateľ odstráni poruchu/závadu, ktorú si Užívateľ spôsobil svojim konaním, tak bude tento zásah spoplatnený.

15.5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk ktorý vznikol používaním Služieb.

15.6. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku uložených / zálohovaných dát Užívateľa v Aplikácii. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za využívanie Služieb Užívateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.

16. Práva a povinnosti Užívateľa

16.1. Užívateľ je povinný Služby a Aplikáciu užívať len spôsobom, ktorý je v súlade s VOP, pokynmi Poskytovateľa a Zákonom.

16.2. Užívateľ je povinný používať Služby a Aplikáciu výhradne v súlade:
16.2.1. s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
16.2.2. s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky;
16.2.3. s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke medzinárodných zmlúv;
Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

16.3. Užívateľ nesmie používať Služby a Aplikáciu spôsobom, ktorým by porušil alebo ohrozil práva tretích osôb alebo by tým ohrozil dobré meno a povesť Poskytovateľa. Užívateľ nesmie Služby a Aplikáciu používať spôsobom, ktorý by zahlcoval infraštruktúru Poskytovateľa. Porušenie tohto ustanovenia VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou.

16.4. Užívateľ je povinný prostredníctvom e-mailu oznámiť Technickej podpore akékoľvek poruchy, chyby či iné nedostatky Služby bez zbytočného odkladu.

16.5. Užívateľ má právo na bezplatné odstránenie porúch v Poskytovaní Služby, ktoré nezavinil.

16.6. Užívateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi vyžadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia chyby alebo iného nedostatku poskytovanej Služby.

16.7. V prípade Výpadku Služieb, za ktoré v zmysle týchto VOP zodpovedá Poskytovateľ si môže Užívateľ do 1 mesiaca po skončení obdobia, v ktorom k Výpadku došlo, uplatniť nárok na zľavu z Odmeny vo alikvotnej čiastke pripadajúcej za obdobie trvania Výpadku.

16.8. Užívateľ nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru patriacemu Poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže Poskytovateľ používať pri poskytovaní Služieb.

16.9. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Užívateľ oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov meniť podľa svojho uváženia.

16.10. Užívateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov do 10 dní od okamihu, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Užívateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.

17. Zodpovednosť Užívateľa

17.1. Užívateľ sa zaväzuje využívať Službu v súlade so Zákonmi, príslušnými právnymi normami, zvyklosťami a pravidlami chovania, v každom prípade takým spôsobom, ktorý nepoškodzuje akékoľvek práva tretích osôb, a v tomto zmysle prijíma aj celkovú zodpovednosť. Užívateľ vyhlasuje, že je osobou zodpovednou:
17.1.1. za správu dát a/alebo informácií a/alebo obsahov spravovaných v rámci virtuálnej infraštruktúry, za jej bezpečnosť a uloženie a za vykonávanie ďalších činností potrebných pre zaistenie ich integrity, a zaväzuje sa, že prijme, na vlastné náklady a zodpovednosť, vhodné a zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia;
17.1.2. za obsah informácií, zvukov, textov, obrázkov a dát prístupných a/alebo dostupných vo virtuálnej infraštruktúre a prenášaných alebo zverejnených on-line Užívateľom;
17.1.3. za nefunkčnosť Služby spôsobenú porušením VOP alebo Zmluvy.

17.2. Užívateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za obsah svojho Virtuálneho servera. Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát Užívateľa.

17.3. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete Internet alebo iným neoprávneným konaním.

17.4. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb k počítačovým programom, resp. softvérovým produktom a dielam, ktoré sa nachádzajú na jeho virtuálnom serveri.

17.5. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi a/alebo tretím osobám spôsobenú v súvislosti s plnením povinností (záväzkov) v zmysle Zmluvy, najmä s porušením ustanovení bodov 16.2. a 16.3 VOP a/alebo v súvislosti s nimi.

17.6. Užívateľ je zodpovedný a odškodní Poskytovateľa za akékoľvek náklady, výdavky, nároky, konania alebo požiadavky, ktoré môžu byť vznesené voči Poskytovateľovi alebo vzniknúť Poskytovateľovi, jeho zamestnancom, zástupcom, dodávateľom a/alebo zmluvným partnerom v súvislosti s akýmkoľvek poranením, nehodou, stratou alebo škodou akéhokoľvek druhu voči osobe alebo majetku akéhokoľvek druhu, ktoré budú zapríčinené:
17.6.1. činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu vo vzťahu s umiestňovaním akéhokoľvek obsahu na Virtuálnom Serveri, alebo
17.6.2. vplyvmi obsahu umiestneného na Virtuálnom Serveri na iné zariadenia, alebo
17.6.3. činnosťou Užívateľa, jeho zamestnancov, dodávateľmi alebo inými osobami zúčastnenými pri využívaní Serveru a/alebo Služieb.

17.7. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu a náklady v celom rozsahu bez obmedzení, vrátane akýchkoľvek nákladov Poskytovateľa vynaložených na právne, daňové alebo finančné poradenstvo od profesionálnych poradcov, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s nárokmi, konaniami, spormi alebo inými dokumentmi alebo skutočnosťami opísanými v odseku 17.4 a 17.6 VOP môžu vzniknúť.

17.8. Záväzky zo zodpovednosti voči Poskytovateľovi prechádzajú aj na právneho nástupcu Užívateľa.

18. Ochrana dôverných informácií

18.1. Na základe skutočnosti, že Poskytovateľ používa nástroje vhodné pre účinné zabezpečenie ochrany, sa Užívateľ zaväzuje nešíriť a neposkytovať tretím osobám dôverné informácie, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s používaním Služieb alebo Aplikácie, ak k tomu Poskytovateľ nedá písomné povolenie. Užívateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú, že budú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa všetkých Služieb poskytovaných Poskytovateľom. Týmto nie je nijak obmedzený nárok na náhradu škôd spôsobených porušením mlčanlivosti. Celá komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom je považovaná za prísne dôvernú. Užívateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú, že nebudú bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany poskytovať žiadne informácie týkajúce sa vzájomného obchodného vzťahu, teda vrátane uskutočnenej komunikácie, tretím osobám. Povolenou výnimkou je:
18.1.1. uverejňovanie marketingových informácií Poskytovateľa o svojich Užívateľoch, ktoré môže umiestniť na Internetové stránky Poskytovateľa a prípadne v jeho marketingových a reklamných tlačovinách;
18.1.2. oznámenie informácii orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci alebo súdom pre uplatňovanie práv v konaniach;
18.1.3. oznamovanie kladných referencií a odporúčaní ohľadom dobrej kvality Služieb;
18.1.4. oznamovanie informácii svojim právnym poradcom, zástupcom a zamestnancom, pokiaľ sú títo viazaný profesijným tajomstvom alebo prevzali záväzok mlčanlivosti.

18.2. Užívateľ a Poskytovateľ si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením záväzku mlčanlivosti.

19. Reklamačný poriadok

19.1. Užívateľ je povinný oznámiť formou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu Technickej podpory info@doklado.sk bez zbytočného odkladu všetky závady v rámci poskytovaných Služieb, vrátane potreby všetkých opráv, ktoré má Poskytovateľ vykonať.

19.2. Reklamácia musí obsahovať detailný popis reklamovanej závady. Reklamácie sa vybavujú v zákonom stanovenej lehote, podľa ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti. V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej Odmene za Službu, nemá táto odkladný účinok a Užívateľ je povinný zaplatiť účtovanú Odmenu v plnej výške do termínu splatnosti. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej Odmeny má Užívateľ právo na vrátenie preplatku z Odmeny alebo na zníženie Odmeny.

20. Mimosúdne riešenie sporov

20.1. Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

20.2. Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Užívateľ je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

20.3. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu založeného Zmluvou alebo potvrdením týchto VOP sa Užívateľ a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Občianskeho súdneho poriadku.

20.4. Ak VOP neustanovuje ďalej inak, všetky nároky vyplývajúce v používania Služby byť voči Poskytovateľovu uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu sídla Poskytovateľa. Účinky doručenia písomných podaní sú splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, alebo jeho prevzatie bezdôvodne odmietol.

20.5. Vo veciach týkajúcich sa prevádzky Služieb môžu strany komunikovať e-mailom aj telefonicky na vopred oznámené kontakty.

21. Zmluva o spracúvaní osobných údajov

21.1. Užívateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že týmto uzatvárajú zmluvu o spracovaní osobných údajov podľa článku 28 ods. 3 GDPR, ktorou Užívateľ menuje (ako prevádzkovateľ podľa GDPR) Poskytovateľa za sprostredkovateľa pri spracovaní Osobných údajov spracovaných v rozsahu Služieb a poveruje ho spracovaním Osobných údajov v jeho mene.

21.2. Trvanie Zmluvy o spracovaní osobných údajov je obmedzené na dobu trvania poskytovanie Služieb a zaniká ku dňu ukončenia poskytovania Služieb.

21.3. Spracúvanými osobnými údajmi môžu byť akékoľvek osobné údaje dotknutých osôb, ktoré Užívateľ nahrá alebo uloží do systémov Poskytovateľa pri využívaní Služieb, najmä Obchodné mená živnostníkov na Dokladoch, ich sídlo, kontaktné údaje a pod..

21.4. Dotknutými osobami môžu byť akékoľvek kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje Užívateľ spracuje v systémoch Poskytovateľa pri využívaní Služieb najmä ale pôjde o osoby vystavujúce Doklady. Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní Služieb zdrží spracúvania osobitných kategórií osobných údajov.

21.5. Užívateľ prehlasuje a nesie výlučnú zodpovednosť za to, že osobné údaje spracúvané v súvislosti s poskytovaním Služieb sú získavané v súlade s podmienkami GDPR, že spracúvanie Osobných údajov dotknutých osôb nadobudnutých v súvislosti s poskytovaním Služieb je zákonné v zmysle čl. 6 GDPR a že si splnil vo vzťahu k dotknutým osobám všetky informačné povinnosti v zmysle čl. 13 a 14 GDPR.

21.6. Užívateľ ďalej prehlasuje a nesie výlučnú zodpovednosť za to, že je oprávnený poveriť Poskytovateľa na spracúvanie osobných údajov v súlade s týmto článkom VOP, za účelom tu stanoveným a na stanovenú dobu. Užívateľ bude so Poskytovateľom spolupracovať na plnení jeho povinností v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré mu vyplývajú z GDPR.

21.7. Osobné údaje budú spracúvané najneskôr do skončenia poskytovania Služby.

21.8. Spracúvanie bude Poskytovateľom vykonané len na základe zdokumentovaných pokynov, ktoré musia byť zákonné a nesmú odporovať týmto VOP.

21.9. Poskytovateľ zabezpečí primerané technické a organizačné zabezpečenie ochrany Osobných údajov a prijme primerané technické a organizačné opatrenia, aby v tejto dobe nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, ako aj k ich inému zneužitiu.

21.10. Užívateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú, že si, s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné Užívateľovi a Poskytovateľovi, poskytnú všetku súčinnosť:
21.10.1. pri styku a rokovaniach s dotknutými osobami či inými subjektmi, ktorých sa spracúvanie osobných údajov týka, a dozorným orgánom;
21.10.2. pri plnení ich povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR;
21.10.3. pri plnení ich povinností oznámiť dozornému orgánu porušenie ochrany osobných údajov a povinností oznámiť takéto porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe v súlade s článkami 33 a 34 GDPR;
21.10.4. pri plnení ich povinností v súlade s článkami 32, 35 a 36 GDPR.21.11. Ak Poskytovateľ (v postavení sprostredkovateľa pre Užívateľa) obdrží akékoľvek vyjadrenie či žiadosť dotknutej osoby súvisiace s jej osobnými údajmi, zaväzuje sa takéto vyjadrenie či žiadosť Užívateľovi bez odovzdať a dotknutú osobu o tejto skutočnosti informovať.

21.12. Užívateľ oprávňuje Poskytovateľa na prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú a/alebo sú určené na spracúvanie po prenose v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa GDPR.

21.13. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, ktorého zaviaže spracúvať osobné údaje v súlade so Zmluvou a GDPR.

21.14. Užívateľ je po dohode s Poskytovateľom oprávnený kontrolovať plnenie a dodržiavanie pravidiel ochrany súkromia podľa GDPR, pričom táto kontrola bude obmedzená iba na otázky súvisiace s Poskytovanými službami a nezahŕňa audit fyzických zariadení a priestorov Poskytovateľa, keďže poskytované služby sú virtuálneho charakteru. Všetky náklady spojené s prípadnou kontrolou znáša Užívateľ.

21.15. Užívateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá a ostatné povinnosti stanovené v GDPR a ďalších právnych predpisoch, aj keď tak nie je výslovne uvedené v zmluve.

21.16. Po skončení poskytovania Služieb budú Osobné údaje vrátené Užívateľovi, pričom toto vrátenie nemá vplyv na právo Poskytovateľa ponechať si eDoklady uložené v Databáze patriacej Poskytovateľovi na účely spracovania vymedzené Poskytovateľom (pre ktoré je Poskytovateľ Prevádzkovateľom).

21.17. Poverením Poskytovateľa na spracovanie Osobných údajov sa Užívateľ v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti za dodržiavanie pravidiel spracúvania Osobných údajov.

21.18. Akékoľvek náklady spojené s plnením povinností Poskytovateľa podľa tejto časti VOP bude znášať Užívateľ. Poskytovateľ je oprávnený požadovať preplatenie akýchkoľvek nákladov vynaložených na plnenie povinností podľa tejto časti VOP. Neuhradenie nákladov Užívateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

21.19. Užívateľ a Poskytovateľ sú povinný zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch dotknutých osôb. Užívateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú ďalej zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Užívateľ a Poskytovateľ sú povinný zaviazať povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu tohto článku VOP aj svojich zamestnancov (alebo iné osoby v rovnakom postavení), ktorí sa budú priamo alebo nepriamo zúčastňovať na spracovaní osobných údajov podľa týchto VOP.

22. Autorské práva a licencie

22.1. Užívateľ je oprávnený využívať Služby a Aplikáciu len v súlade s právami k duševnému a/alebo priemyslovému vlastníctvu Poskytovateľa a s ustanoveniami týchto VOP. Software, rovnako ako akékoľvek iné autorské právo alebo iné právo na duševné vlastníctvo, sú výhradným majetkom Poskytovateľa a/alebo príslušných vlastníkov. Z tohto dôvodu nemá Užívateľ oprávnenie akokoľvek nakladať s týmito právami a je oprávnený software využívať len po dobu platnosti Zmluvy.

22.2. Stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie do svojho zariadenia vytvára Užívateľ trvalú rozmnoženinu Aplikácie vo svojom zariadení. Táto rozmnoženina Aplikácie je určená výlučne pre potreby a použitie Užívateľom, pričom tento ju smie používať iba v súlade s týmito VOP.

22.3. Bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa nie je Užívateľ oprávnený používať Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť ako súčasť iných riešení, a to bez ohľadu na ich povahu alebo formu.

22.4. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie.

22.5. Licencia je udelená na dobu trvania Užívateľského účtu, pričom Licencia funkciám Aplikácie potrebným na fungovanie Služieb trvá iba po dobu Trvania Zmluvy so všetkými obmedzeniami uvedenými v týchto VOP (najmä právo na obmedzenia prístupu k Službám).

22.6. Predmetom licencie je užívanie Aplikácie prostredníctvom grafického užívateľského rozhrania (GUI).

22.7. Užívateľovi nie sú v rámci udelenej licencie sprístupnené zdrojové kódy Aplikácie. Užívateľ sa výslovne zaväzuje dodržiavať zákaz reverzného inžinierstva alebo akejkoľvek inej podobnej formy/postupu vyhotovenia kópie alebo odvodeniny Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti.

22.8. Predmetom licencie nie je oprávnenie Aplikáciu alebo akúkoľvek jej časť meniť, upravovať alebo akokoľvek inak spracovať a/alebo vyhotovovať z Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti odvodené diela.

22.9. Licencia sa udeľuje ako odplatná, pričom odplata je zahrnutá v Odmene. Bezplatná je licencia iba na časti Aplikácie, ktoré sú pre Užívateľa prístupné bez aktívneho predplatného.

22.10. Užívateľ nie je oprávnený udelenú licenciu podľa týchto VOP postúpiť, ani udeliť sublicenciu, a to ani čiastočne.

22.11. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane vzťahujú aj na všetky a akékoľvek aktualizácie Aplikácie, ktorými bude pôvodná Aplikácia menená alebo doplnená.

22.12. Užívateľ vytvorením Užívateľského účtu a/alebo stiahnutím a nainštalovaním Aplikácie nenadobúda žiadne práva k Aplikácií, okrem práva na užívanie Aplikácie v súlade s týmito VOP.

23. Trial verzia Služby

23.1. Poskytovateľ môže rozhodnúť o tom, že Užívateľ má právo používať Službu v skúšobnej verzii po dobu stanovenú Poskytovateľom. V takomto prípade je používanie Služby oslobodené od platenia Odmeny a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytované Služby.

23.2. Doba trvania trial verzie Služby môže byť rozhodnutím Poskytovateľa skrátená alebo predĺžená.

23.3. Ak bolo Užívateľovi pri Uzatvorení umožnené používanie trial verzie služby, tak po skončení trial verzie má Užívateľ právo rozhodnúť sa či chce pokračovať v používaní Služby za Odmenu alebo chce používanie Služby ukončiť. Rozhodnutie v pokračovaní môže vykonať tým, že uhradí prvú faktúru na Odmenu. Pri neuhradení prvej faktúry na Odmenu sa má za to, že Užívateľ sa rozhodol používanie ukončiť a dochádza aj k ukončeniu Zmluvy.

24. Zmena Služieb a Aplikácie

24.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť poskytované Služby a ich rozsah, môže pridať nové Služby alebo ukončiť už poskytované Služby. Užívateľ nemá v súvislosti so zmenou Služieb, pridaním nových Služieb právo na náhradu akýchkoľvek nákladov.

24.2. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Aplikáciu a jej funkcie. Užívateľ nemá v súvislosti so zmenou Aplikácie právo na náhradu akýchkoľvek nákladov

24.3. Užívateľ nemá právo na zachovanie vizuálu užívateľských rozhraní a ani na náhradu akýchkoľvek nákladov spojených s ich zmenou.

25. Zmena zmluvných podmienok

25.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP alebo Cenníka.

25.2. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi podstatnú zmenu VOP najmenej desať dní vopred, a to zverejnením nového znenia VOP v Aplikácii alebo iným vhodným spôsobom podľa voľby Poskytovateľa.

26. Doručovanie Poskytovateľa a jazyk komunikácie

26.1. Akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa týchto VOP (ďalej ako „Oznámenie”), môže byť Poskytovateľom urobená jej:
26.1.1. odoslaním na e-mail Užívateľa, ktorý zadal v jeho Užívateľskom profile – Oznámenie sa považuje za doručené na druhý deň po odoslaní z e-mailu Poskytovateľa, aj keď sa o tom Užívateľ nedozvie
alebo
26.1.2. odoslaním správy v Aplikácii – Oznámenie sa považuje za doručené v deň doručenia Oznámenia do schránky Aplikácie Užívateľa, aj keď sa o tom Užívateľ nedozvie

26.2. Oznámenie bude urobené v písomnej forme v slovenskom jazyku.

26.3. Poskytovateľ a Užívateľ spolu budú komunikovať v Slovenskom jazyku, pokiaľ si Poskytovateľ nezvolí iný jazyk komunikácie.

27. Záverečné ustanovenia

27.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 17.12.2022.

27.2. Tieto VOP predstavujú jediný a úplný dohovor ohľadne používania Služby, pričom nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa používania Služby.

27.3. Právne vzťahy medzi Užívateľom a Poskytovateľom, ktoré sú založené VOP, ktoré však VOP výslovne neupravuje sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

27.4. V prípade, že niektoré z ustanovení VOP je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu VOP.