Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia aplikácie Doklado

Tieto podmienky spracovania sú platné od 23.7.2021

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto Podmienky spracovania Osobných údajov (ďalej len „Podmienky spracovania“).

Tieto Podmienky spracovania sa vzťahujú iba na spracovanie údajov fyzických osôb (napr. tých ktoré s nami uzatvárajú Zmluvy ako podnikatelia alebo vystupujú v mene právnických osôb uzatvárajúcich s nami Zmluvy). Údaje právnickej osoby a údaje viažuce sa k právnickej osobe nespĺňajú definíciu Osobných údajov a ich spracovanie nepodlieha Nariadeniu GDPR.

Tieto Podmienky spracovania podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných pri prevádzke Aplikácie Doklado. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese info@doklado.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach spracovania používa pojem „Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Doklado, s. r. o., IČO: 53781856, so sídlom: Vojtecha Tvrdého 790/13, Žilina 010 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 77283/L.

Na účely týchto Podmienok spracovania majú nasledovné pojmy tento význam:

„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná, a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach spracovania. Pre vylúčenie pochybností, ak sa údaje vypĺňané v rámci používania Aplikácie týkajú právnickej osoby, tak v žiadnom prípade nejde o osobné údaje.

„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a sme ním My v súlade s týmto Podmienkami spracovania.

„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ (fyzická alebo právnická osoba alebo iný subjekt), ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

„Nariadenie GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

„Aplikácia“ je aplikácia Doklado slúžiaca na poskytovanie Služby, ktorá je dostupná vo verzii pre mobilné zariadenia a webové prehliadače.

„Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ostatné pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú použité v tomto dokumente, majú rovnaký význam ako im je daný vo Všeobecných obchodných podmienkach služby Doklado.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

Meno a Priezvisko
Pri vytvorení Užívateľského účtu alebo Objednávky Vás požiadame o uvedenie Vášho mena a priezviska, ktoré slúži na Vašu identifikáciu ako podnikateľa užívajúceho našu Aplikáciu alebo osobu zastupujúceho podnikateľa užívajúceho našu Aplikáciu.
Ak je Vaše obchodné meno tvorené menom a priezvisko, tak spadá to definície tohto Osobného údaju.

IČO
Ak ste fyzickou osobou podnikateľom, tak o Vás môžeme spracúvať aj Vaše IČO pridelené Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré predstavuje Váš identifikátor.
V prípade právnických osôb nie je IČO osobným údajom, keďže sa neviaže ku konkrétnej fyzickej osobe.
E-mailová adresa Ak si vytvoríte Užívateľský Účet alebo Objednávku v Aplikácii tak o Vás budeme spracovávať e-mailovú adresu, ktorú uvediete v procese registrácie alebo vytvorenia Objednávky.

Telefónne číslo
Telefónne číslo od Vás môžeme požadovať pri vytvorení Užívateľského účtu alebo Objednávky, a to za účelom kontaktovania Vás pri užívaní Aplikácie.

Adresa sídla / miesta podnikania
Pokiaľ ste fyzickou osobou podnikateľom a používate Aplikáciu alebo Službu, tak o Vás môžeme spracúvať aj adresu sídla, resp. miesta podnikania.
Rovnaké údaje sú spracúvané aj pri právnických osobách, avšak vzhľadom na nemožnosť priradenia týchto údajov k fyzickej osobe nejde o osobný údaj.

Údaje o výške Vašich výdavkov
Pokiaľ ste fyzickou osobou podnikateľom a prostredníctvom Aplikácie vytvárate eDoklady, tak údaje o výške výdavkov vyplývajúcich z eDokladov budú spracúvané na účely vytvárania štatistík a na účely zistenia o aké marketingové ponuky môžete mať záujem.
Rovnaké údaje sú spracúvané aj pri právnických osobách, avšak vzhľadom na nemožnosť priradenia týchto údajov k fyzickej osobe nejde o osobný údaj.

Údaje o Vašich dodávateľoch
Pokiaľ ste fyzickou osobou podnikateľom a prostredníctvom Aplikácie vytvárate eDoklady, tak údaje o osobe vystavujúcej Doklad budú spracúvané na účely vytvárania štatistík a na účely zistenia o aké marketingové ponuky môžete mať záujem.
Rovnaké údaje sú spracúvané aj pri právnických osobách, avšak vzhľadom na nemožnosť priradenia týchto údajov k fyzickej osobe nejde o osobný údaj.

Všeobecné informácie o Vašom zariadení
Informácie ako IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate spracúvame pri prístupe k Aplikácii. Tieto údaje spracúvame najmä v prípadoch kedy dochádza ku komunikácii medzi Vašim zariadením a našimi servermi.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete v prípade, že nás budete kontaktovať
V prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom niektorej z dostupných e-mailových adries alebo iným spôsobom, v takom prípade o Vás budeme spracúvať Osobné údaje, ktoré sú potrebné pre komunikáciu s Vami a prípadné vybavenie Vašej požiadavky.

Aké Osobné údaje o Vás získavame?

1. Zriadenie Užívateľského účtu a sprístupnenie Aplikácie
Vaše osobné údaje v rozsahu Meno a priezvisko, Všeobecne informácie o Vašom zariadení, e-mail a tel. č. spracúvame za účelom prijatia opatrení pred uzatvorením zmluvy vznikajúcej prijatím VOP pri zriadení Užívateľského účtu, ako aj za účelom samotného uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy.

Aj v prípade, že zmluva sa uzatvára s právnickou osobou, ktorú zastupujete, tak Vaše osobné údaje potrebujeme pre overenie Vášho oprávnenia zastupovať Užívateľa pri uzatvorení zmluvy a následne pre overenie Vášho oprávnenia konať za Užívateľa. Vaše osobné údaje ako zástupcu Právnickej osoby sú v tomto prípade spracúvané aj na základe nášho oprávneného záujmu na overení Vášho oprávnenia konať v mene Užívateľa. (Právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej ste Zmluvnou stranou a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vytvorením Užívateľského účtu a používaním Aplikácie spracúvame po dobu trvania existencie Vášho Užívateľského účtu a po dobu 3 rokov od jeho zmazania.

2. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služieb
Vaše osobné údaje v rozsahu Meno a priezvisko, IČO, adresa sídla, e-mail, tel. č., údaje o výške Vašich výdavkov, údaje o Vašich dodávateľoch spracúvame za účelom prijatia opatrení pred uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služby a zmluvy vznikajúcej prijatím VOP pri zriadení Užívateľského účtu, ako aj za účelom samotného uzatvorenia a plnenia týchto Zmlúv.

Aj v prípade, že zmluva za uzatvára s právnickou osobou, ktorú zastupujete, tak Vaše osobné údaje potrebujeme pre overenie Vášho oprávnenia zastupovať Užívateľa pri uzatvorení zmluvy a následne pre overenie Vášho oprávnenia konať za Užívateľa. Vaše osobné údaje ako zástupcu Právnickej osoby sú v tomto prípade spracúvané aj na základe nášho oprávneného záujmu na overení Vášho oprávnenia konať v mene Užívateľa. (Právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR)

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade je prijatie opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej ste Zmluvnou stranou a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s dodávaním Služby podľa Zmluvy Spracúvame po dobu trvania Zmluvy a po dobu 3 rokov od skončenia poslednej s Vami uzatvorenej Zmluvy.

3. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Aplikácie a Služby
Všeobecné informácie o Vašom zariadení používame aj na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Aplikácie a Služieb, na zvýšenie komfortu pri používaní Aplikácie, na zabezpečenie technickej podpory Aplikácie, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Aplikácie a zabránenia zneužívania Aplikácie a Služby.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Aplikácie a Služby, optimalizácií funkcionalít Aplikácii, ako aj záujem na zlepšení úrovne poskytovaných Služieb (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje získané na tento účel budú spracúvané po dobu 3 rokov od Vášho posledného použitia Aplikácie.

4. Marketingové účely
Ak ste ako fyzická osoba súhlasili so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, tak o Vás budeme spracúvať Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, IČO, adresa sídla, tel. č., e-mail, všeobecné informácie o Vašom zariadení, údaje výške Vašich výdavkov, údaje o Vašich dodávateľoch spracúvať aj na oslovovanie Vás s marketingovými ponukami Našej spoločnosti a našich obchodných partnerov, o ktoré môžete mať na základe používania Aplikácie alebo Služby záujem.V prípade udelenia súhlasu na použitie Vašich Osobných údajov na marketingové účely je právnym základom pre spracovanie Vašich údajov za účelom poskytovania marketingových ponúk Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a Vaše osobné údaje budú spracúvané po platnosti Vášho súhlasu, resp. do jeho odvolania alebo uplynutia 3 rokov od jeho udelenia.

Ak ste nám svoj súhlas neudelili ale objednali ste si u nás Službu, tak môžu byť Vaše Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, IČO, adresa sídla, tel. č., e-mail, všeobecné informácie o Vašom zariadení, údaje výške Vašich výdavkov, údaje o Vašich dodávateľoch spracúvané za účelom oslovenia Vás s ponukami Našej spoločnosti a našich obchodných partnerov, o ktoré môžete mať záujem na základe používania Aplikácie alebo Služby.

V spomínanom prípade je právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov náš oprávnený záujem a oprávnený záujem našich obchodných partnerov na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR) a Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov od ukončenia poslednej Zmluvy s Vami (prípadne máte právo toto spracovanie namietať).

5. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy
Vaše Osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich oznámite pri komunikácii s nami spracúvame na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na vybavení Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

6. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR (Zákona o ochrane osobných údajov)
Vaše Osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich oznámite vo Vašej žiadosti súvisiacej s uplatňovaním práv podľa GDPR alebo Zákona o ochrane osobných údajov spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

• Ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

• Ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb a pod.

Vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám aj prostredníctvom súborov cookies našich obchodných partnerov a poskytovateľov služieb, ktorých súbory cookies pri prevádzke Aplikácie používame. Pre sprístupnenie niektorých z týchto údajov je potrebné aby ste udelili svoj súhlas alebo pripustili oprávnený záujem. Viac informácii o tomto spracovaní osobných údajov je dostupných v našich podmienkach používania súborov cookies, prípadne v consent lište pri návšteve Apliácie.

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene našej Spoločnsoti. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami spracovania.

Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

Vaše Osobné údaje neprenášame mimo Európskeho Hospodárskeho priestoru, ak by k tomu v budúcnosti malo dôjsť, zabezpečíme aby tento prenos prebiehal za podmienok a v štandarde stanovenom GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame Osobné údaje Vám patria nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas
V prípadoch, kedy Vaše Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese podpora@doklado.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše Osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)
Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše Osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov
Ak sa domnievate, že Vaše Osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Bezpečnosť

Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.

Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné

Zmeny Podmienok

Sme oprávnení tieto Podmienky spracovania kedykoľvek meniť alebo upravovať.

Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach spracovania, umiestnime nové Podmienky spracovania v Aplikácii a podľa potreby Vás o zmene Podmienok spracovania budeme informovať aj prostredníctvom emailu.

Takto zmenené Podmienky spracovania budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam spracovania, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese info@doklado.sk